يكشنبه 19 مرداد 1399   03:19:45
شورای صنفیشورای صنفی
معرفی شورای صنفی کارکنانمعرفی شورای صنفی کارکنان
معرفي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم

بر اساس آيه شريفه "و امرهم شوري بينهم" و به منظور ت