زمان ديجيتال سرور

يكشنبه 19 مرداد 1399   04:27:18

اخبار

دانشگاه قم

دوشنبه 8 دي 1393

دانشگاه ها

دانشگاه اراک http://www.araku.ac.ir p.r@araku.ac.ir
دانشگاه اروميه http://www.urmia.ac.ir chancellor@mail.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir publicrel@ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س) http://www.alzahra.ac.ir pr@alzahra.ac.ir
دانشگاه امام صادق(ع) http://www.isu.ac.ir
دانشگاه ايلام http://www.ilam.ac.ir office@mail.ac.irunion
دانشگاه بجنورد http://www.ub.ac.ir info@ub.ac.ir
دانشگاه بوعلي سينا http://www.basu.ac.ir publicoffice@basu.ac.ir
دانشگاه بيرجند http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) http://www.ikiu.ac.ir office@ikiu.ac.ir
دانشگاه پيام نور http://www.pnu.ac.ir info@pnu.ac.ir
دانشگاه تبريز http://www.tabrizu.ac.ir info@tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصيلات